வெப்ப கேமரா

12um 1280x1024 வெப்ப தொகுதிகள்

SG-TCM12N2-M37300

SG-TCM12N2-M37300

SG-TCM12N2-M37300 EIS

12um 640x512 வெப்ப தொகுதிகள்

SG-TCM06N2-M30150

SG-TCM06N2-M100

SG-TCM06N2-35 டிஜிட்டல் ஜூம்

SG-TCM06N2-M30150

SG-TCM06N2-55

SG-TCM06N2-35 தீ கண்டறிதல்

SG-TCM06N2-M2575

SG-TCM06N2-55 டிஜிட்டல் ஜூம்

SG-ZCM2030NL-T25

17um 640x512 வெப்ப தொகுதிகள்

SG-TCM06N1-M75

SG-TCM06N1-M75